Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti so sídlom v Slovenskej Republike. Radi sa s Vami podelíme o naše desaťročné skúsenosti, vieme Vám zabezpečiť celý proces vrátenia DPH zo zahraničia. Pri našej činnosti  si uplatňujeme nárok na našu odmenu iba v prípade, ak Vám bola DPH zo zahraničia skutočne vrátená.

Je však potrebné zdôrazniť, že každá krajina má svoje vlastné zákony, a tie robia proces refundácie DPH pre samotnú spoločnosť veľmi komplikovaným. Napriek tomu sa snažíme hľadať riešenia aby sme Vám umožnili znížiť svoje náklady spojené s nákupom tovarov a služieb v zahraničí na minimum.

Výpočet refundácie

Ako postupovať?

1.

Úvodný kontakt / stretnutie

Klient získa základné informácie o možnosti a lehotách vrátenia DPH z iného členského štátu.

2.

Dohodnutie zmluvných podmienok, podpis Zmluvy o spolupráci

Ako prvý krok si zmluvné strany dojednajú bližšie podmienky spolupráce, spôsob a termíny zaslania dokladov. V tejto fáze dôjde k podpisu Zmluvy o spolupráci ako aj príslušných plnomocenstiev na zastupovanie pred orgánmi finančnej správy a začatiu spolupráce. 

3.

Dodanie dokladov

Následne klient zašle jednotlivé doklady (fyzické alebo elektronické kópie) spolu so zoznamom daných dokladov, aby bola zaručená kompletnosť nárokovanej DPH.

4.

Spracovanie refundácie

Po obdržaní dokladov doklady preveríme, a následne vykonáme všetky úkony potrebné k refundácií DPH.

5.

Podanie žiadosti, komunikácia s orgánmi finančnej správy

V predposlednom kroku vypracovanú žiadosť spolu so všetkými náležitosťami a prílohami podáme na príslušný úrad Finančnej správy daného štátu.

6.

Vrátenie sumy DPH

V záverečnom kroku klient dostane sumu členským štátom akceptovanej vratky DPH na bankový účet.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Kontaktujte nás

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Kontaktujte nás

V súlade s § 55f zákona o DPH žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do ktorého doviezol tovar. Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak by táto daň bola odpočítateľná v tuzemsku (na Slovensku) podľa § 49 zákona o DPH. Podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH nemá žiadateľ nárok na vrátenie dane, ak dodáva len tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42. zákona o DPH.

V súlade s § 55f zákona o DPH žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do ktorého doviezol tovar. Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak by táto daň bola odpočítateľná v tuzemsku (na Slovensku) podľa § 49 zákona o DPH. Podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH nemá žiadateľ nárok na vrátenie dane, ak dodáva len tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42. zákona o DPH.

Poskytneme Vám komplexný servis pri podávaní žiadosti o vrátenie DPH. Od spracovania dokladov až po samotné vrátenie finančných prostriedkov. Z časového hľadiska si môžete vy vybrať či chcete doklady predkladať mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Zvyšné podmienky ohľadne vrátenia sú na osobnej dohode medzi zmluvnými stranami. Záväzným termínom pre odoslanie žiadosti je 30. september nasledujúceho roku, za ktorý sa žiadosť podáva. To znamená, že vypracovaná žiadosť o vrátenie DPH napr. za rok 2020 musí byť odoslaná najneskôr do 30.09.2021.

Poskytneme Vám komplexný servis pri podávaní žiadosti o vrátenie DPH. Od spracovania dokladov až po samotné vrátenie finančných prostriedkov. Z časového hľadiska si môžete vy vybrať či chcete doklady predkladať mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Zvyšné podmienky ohľadne vrátenia sú na osobnej dohode medzi zmluvnými stranami. Záväzným termínom pre odoslanie žiadosti je 30. september nasledujúceho roku, za ktorý sa žiadosť podáva. To znamená, že vypracovaná žiadosť o vrátenie DPH napr. za rok 2020 musí byť odoslaná najneskôr do 30.09.2021.

O vrátenie DPH zo zahraničia môžu požiadať všetci platcovia DPH, t. z. všetky podnikateľské subjekty pod podmienkou, že sú vo svojej krajine zaregistrovaní ako platcovia DPH a v danej krajine platia DPH za jednotlivé tovary a služby, ako napríklad pohonné hmoty, ubytovanie, alebo mýtne poplatky.

O vrátenie DPH zo zahraničia môžu požiadať všetci platcovia DPH, t. z. všetky podnikateľské subjekty pod podmienkou, že sú vo svojej krajine zaregistrovaní ako platcovia DPH a v danej krajine platia DPH za jednotlivé tovary a služby, ako napríklad pohonné hmoty, ubytovanie, alebo mýtne poplatky.

Náš mladý, časovo flexibilný a odborne vyškolený tím Vám vie poskytnúť najvýhodnejšie cenové podmienky za vybavenie refundácie DPH. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vyvinutému a odladenému internému systému Vám zabezpečíme rýchlu prípravu a podanie žiadosti, ako aj následnú komunikáciu s finančným úradom v príslušnej členskej krajine nároku na vrátenie. Taktiež vieme pružne reagovať na zmeny v jednotlivých postupoch, alebo predpisoch jednotlivých členských štátov.

Náš mladý, časovo flexibilný a odborne vyškolený tím Vám vie poskytnúť najvýhodnejšie cenové podmienky za vybavenie refundácie DPH. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vyvinutému a odladenému internému systému Vám zabezpečíme rýchlu prípravu a podanie žiadosti, ako aj následnú komunikáciu s finančným úradom v príslušnej členskej krajine nároku na vrátenie. Taktiež vieme pružne reagovať na zmeny v jednotlivých postupoch, alebo predpisoch jednotlivých členských štátov.

Základom je odsúhlasenie si základných zmluvných podmienok, ktoré sú zakotvené v Zmluve o spolupráci a jej následnom podpise. Následne nám odovzdáte príslušné doklady spolu s ich presným zoznamom, a my Vás ušetríme celého byrokratického procesu. Náš tím sa postará o spracovanie, následné preverenie dokladov a príslušných dokumentov, kompletne vypracuje žiadosť a súčasne sa postará o jej podanie na príslušných daňových úradoch. Zastupovanie pri prípadných kontrolách zo strany členského štátu vrátenia dane je pre nás samozrejmosťou. Tak isto Vám vieme poskytnúť podporu pri prípadnom odvolaní v konaní, ak by finančná správa iného členského štátu mala pochybnosti o oprávnenosti Vášho nároku na vrátenie požadovanej DPH. Základným predpokladom úspešného zavŕšenia celého procesu je Však Vaša súčinnosť a otvorenosť v celom procese.

Základom je odsúhlasenie si základných zmluvných podmienok, ktoré sú zakotvené v Zmluve o spolupráci a jej následnom podpise. Následne nám odovzdáte príslušné doklady spolu s ich presným zoznamom, a my Vás ušetríme celého byrokratického procesu. Náš tím sa postará o spracovanie, následné preverenie dokladov a príslušných dokumentov, kompletne vypracuje žiadosť a súčasne sa postará o jej podanie na príslušných daňových úradoch. Zastupovanie pri prípadných kontrolách zo strany členského štátu vrátenia dane je pre nás samozrejmosťou. Tak isto Vám vieme poskytnúť podporu pri prípadnom odvolaní v konaní, ak by finančná správa iného členského štátu mala pochybnosti o oprávnenosti Vášho nároku na vrátenie požadovanej DPH. Základným predpokladom úspešného zavŕšenia celého procesu je Však Vaša súčinnosť a otvorenosť v celom procese.

Vždy sa snažíme byť maximálne ústretoví a flexibilní, a to pri úvodnej komunikácii ako aj pri vybavovaní žiadosti. Rovnako sa riadime zásadou „no cure no pay“, čo v skratke znamená, že odmenu za svoje služby vo forme provízie si nárokujeme iba v prípade úspešného vrátenia DPH zo zahraničia.

Vždy sa snažíme byť maximálne ústretoví a flexibilní, a to pri úvodnej komunikácii ako aj pri vybavovaní žiadosti. Rovnako sa riadime zásadou „no cure no pay“, čo v skratke znamená, že odmenu za svoje služby vo forme provízie si nárokujeme iba v prípade úspešného vrátenia DPH zo zahraničia.

Celková suma DPH v jednej podanej žiadosti (vrátenie z jednej krajiny) nesmie byť nižšia ako 50€/rok, alebo 400€/za štvrťrok v prípade viacnásobnej žiadosti za jeden kalendárny rok. V prípade národnej meny inej ako EUR musí prepočítaná čiastka v národnej mene zodpovedať uvedeným hodnotám.

Celková suma DPH v jednej podanej žiadosti (vrátenie z jednej krajiny) nesmie byť nižšia ako 50€/rok, alebo 400€/za štvrťrok v prípade viacnásobnej žiadosti za jeden kalendárny rok. V prípade národnej meny inej ako EUR musí prepočítaná čiastka v národnej mene zodpovedať uvedeným hodnotám.

Zahraničný daňový úrad vybaví Vašu žiadosť obvykle v lehote 4-och kalendárnych mesiacov. V tomto období nie je neobvyklé kontaktovanie žiadateľa za účelom preukázania oprávnenosti nároku na vrátenie. V takomto prípade Vás odbremeníme od odborne náročnej a mnohokrát aj časovo zdĺhavej komunikácie so zahraničným správcom dane. Následne správca dane vydá právoplatné rozhodnutie o akceptácií alebo zamietnutí.

Zahraničný daňový úrad vybaví Vašu žiadosť obvykle v lehote 4-och kalendárnych mesiacov. V tomto období nie je neobvyklé kontaktovanie žiadateľa za účelom preukázania oprávnenosti nároku na vrátenie. V takomto prípade Vás odbremeníme od odborne náročnej a mnohokrát aj časovo zdĺhavej komunikácie so zahraničným správcom dane. Následne správca dane vydá právoplatné rozhodnutie o akceptácií alebo zamietnutí.

Akú sumu môžete získať pri vrátení dane?


 • Vyberte krajinu
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Švédsko
 • Estónsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Chorvátsko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Fínsko
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Slovensko

Refundovaná čiastka:

 • *Výsledná suma sa môže líšiť podľa použitej sadzby DPH.

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsen&y...