Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri výkone našej činnosti dbáme na dodržiavanie všetkých právnych predpisov, vrátane tých, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Sme si vedomí nutnosti ochrany osobných údajov našich klientov, ako aj ich zamestnancov. Tomuto podriaďujeme všetky činnosti a aktivity pri podpore podnikania našich klientov.             


Poučenie o Vašich právach


Informácia o spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch

podľa Článkov 13 a 14  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“),

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.


 • Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je BILANZ, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“)


 • V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú, resp. prikazujú.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje podľa nasledujúcich právnych základov:

 • plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, alebo
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa.


 • Pre aký ÚČEL budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je

 • plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu ku klientom / odberateľom,
 • komunikácia Prevádzkovateľa s klientmi / odberateľmi,

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v  miere nevyhnutnej pre výkon svojich zmluvných a zákonných povinností vo vzťahu ku klientom.


 • Oprávnený ZÁUJEM prevádzkovateľa

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je plnenie jeho práv a povinností v súvislosti poskytovaním poradenských služieb, služieb vedenia účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy.

Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi Vami a klientmi / odberateľmi existujú väzby. Bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť poskytovanie svojich služieb podľa zmluvy s klientom / odberateľom.


 • Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje, najmä mená, priezviská, tituly, pracovné pozície zástupcov klientov,
 • kontaktné údaje, najmä poštové adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla,
 • iné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu zmlúv s odberateľmi / klientmi.


 • Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom / odberateľom a po dobu, ktorú to vyžaduje slovenská legislatíva.


 • Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy, alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce, alebo nám ich poskytla iná osoba z Vašej organizácie (klient).


 • Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu odberateľmi, napr. dodávateľom informačných technológií,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).


 • Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?
 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  • - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
  • - odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  • - vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  • - Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
  • - Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
  • - Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  • - popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  • - spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  • - prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • - vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.uoou.sk )

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť