Výskum a vývoj, superodpočet

Výskum a vývoj, superodpočet

Superodpočet na výskum a vývoj

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj je efektívny nástroj na podporu rozvojových aktivít a inovácií podnikateľskej sféry na Slovensku. K dispozícii je od roku 2015, pričom zmenou platnej legislatívy postupne dochádza k jeho navyšovaniu. Princíp spočíva v tom, že...

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj je efektívny nástroj na podporu rozvojových aktivít a inovácií podnikateľskej sféry na Slovensku. K dispozícii je od roku 2015, pričom zmenou platnej legislatívy postupne dochádza k jeho navyšovaniu. Princíp spočíva v tom, že

spoločnosť si svoje reálne vynaložené náklady na rozvojové aktivity, spĺňajúce definovaný charakter výskumu a vývoja, môže vo svojich daňovo uznateľných nákladoch uplatniť aj opakovane, a to vo výške 200% ich preukázateľnej výšky v aktuálnom roku, resp. vo výške 100% ich priemerného navýšenia v posledných troch zdaňovacích obdobiach.

Daňové subjekty si preto vďaka R&D môžu podpri svojej bežnej podnikateľskej činnosti môžu uplatniť zníženie základu dane (daňová úľava) a presne definovanej výške, bez ohľadu na skutočnosť, či sú R&D aktivity základným predmetom jeho podnikania, alebo ide len o doplnkové činnosti k ich hlavným podnikateľským aktivitám. Uvedené možnosti platia pre všetky daňové subjekty investujúce do rozvojových aktivít, bez ohľadu na to, či ide o fyzické osoby (podnikateľov), malé právnické osoby, alebo veľké nadnárodné korporácie.

V rámci presne definovaného výskumno-vývojového projektu si môžete uplatniť výdavky:
 • na mzdy, vrátane nákladov na odvody
 • spotrebovaný materiál použitý na účely projektu
 • energie spotrebované pri realizácii projektu
 • certifikáty, zákonom presne vymedzené subdodávky a iné náklady

Legislatívne požiadavky

Základným predpokladom je §30c, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý upravuje možnosti odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, predovšetkým projekt výskumu a vývoja. Pre účely superodpočtu je projekt výskumu a vývoja definovaný v §30c, ods. 7, ...

Základným predpokladom je §30c, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý upravuje možnosti odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, predovšetkým projekt výskumu a vývoja. Pre účely superodpočtu je projekt výskumu a vývoja definovaný v §30c, ods. 7,

Projekt výskumu a vývoja je písomný dokument, v ktorom je jasne vymedzený predmet výskumu a vývoja s jasne definovanými:
 1. cieľmi projektu, dosiahnuteľnými počas doby realizácie a merateľnými po jeho ukončení,
 2. rozpočtom projektu, ktoré sú očakávané (predpokladané) v jednotlivých rokoch realizácie projektu,
 3. dobou realizácie, pričom musí byť definovaný dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu,
 4. základnými údajmi o subjekte
  1. právnická osoba: názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo (DIČ),
  2. fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania
 5. a na záver osoba, ktorá vyhlasuje daný projekt (obvykle konateľ spoločnosti), pričom projekt musí byť opatrený jeho podpisom – projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka.

Uvedené taxatívne podmienky projektu výskumu a vývoja je však vhodné obsahovo rozšíriť tak, aby bol predmet výskumu a vývoja veľmi zrozumiteľne a konkrétne definovaný, aby boli jasne stanovené jeho ciele, a aby bolo pri možné činnosti projektu preukázať pri prípadnej daňovej kontrole. Preto je vhodné okrem zakladacieho dokumentu viesť aj projektovú dokumentáciu

Postup pri VaV projekte

Našim hlavným cieľom je komplexná služba pre subjekty, ktoré sa venujú rozvojovým aktivitám v oblasti výskumu a vývoja, a ktoré majú záujem o spracovanie celej agendy spojenej s odpočtom tak, aby bola minimalizovaná záťaž ich zamestnancov. Náš konzultant posúdi...

Našim hlavným cieľom je komplexná služba pre subjekty, ktoré sa venujú rozvojovým aktivitám v oblasti výskumu a vývoja, a ktoré majú záujem o spracovanie celej agendy spojenej s odpočtom tak, aby bola minimalizovaná záťaž ich zamestnancov. Náš konzultant posúdi

Vaše rozvojové projekty VaV, analyzuje ich vhodnosť pri uplatňovaní odpočtu, špecifikuje náklady uplatniteľné na VaV a navrhne postupy pri zavedení oddelenej evidencie tak, aby preukazovala požiadavky stanovené platnou legislatívou. Súčasťou nami poskytovanej služby je aj metodické nastavenie procesnej a dokumentačnej podpory rozvojových projektov. V neposlednom rade je súčasťou našej činnosti aj podpora v priebehu prípadnej daňovej kontroly.


Zjednodušene by sme to mohli zhrnúť do pár krokov:
 • úvodné vyhodnotenie vhodnosti a oprávnenosti rozvojových projektov
 • príprava úvodnej dokumentácie k oprávnenému projektu
 • príprava finančnej kalkulácie a rozpočtu VaV projektu
 • podpora pri spracovaní procesu VaV
 • zabezpečenie dokumentačnej podpory rozvojových projektov

Oslovila Vás príležitosť v oblasti R&D aktivít?

Kontaktujte nás

Oslovila Vás príležitosť v oblasti R&D aktivít?

Kontaktujte nás

Prepočet nákladov a efektívnosti

Celkové náklady na výskum a vývoj v roku:
Základný odpočet 100%
0 €
Dodatočný odpočet 100% z priemerného medziročného nárastu nákladov
0 €
Superodpočet v roku
0 €
Úľava na dani z príjmov v roku
0 €

Podpora a kontakt

BILANZ R&D consulting, s.r.o.

Telefón:

+421 905 311 018

E-mail:

rd-consulting@bilanz.sk

Podpora a kontakt

BILANZ R&D consulting, s.r.o.

Telefón:

+421 905 311 018

E-mail:

rd-consulting@bilanz.sk

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsen&y...