Účtovné služby

Bližšie informácie

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti, predstavujú dôležité nástroje určenia momentálneho stavu každého podnikateľského subjektu s ohľadom na uplynulé obdobia. Vďaka tomuto plánovaciemu nástroju sa dá lepšie určiť a zadefinovať smerovanie každej firmy do budúcnosti. Pre podnikateľov je nevyhnutné koncentrovať sa na kľúčové činnosti firmy a oblasť účtovníctva k nim, v mnohých prípadoch, nepatrí.

Preto u nás vždy nájdete rozsiahlu podporu v nasledovných oblastiach:

  • poradenstvo v otázkach bilancovania, nastavenia optimálnej štruktúry vlastných a cudzích zdrojov
  • priebežná účtovná závierka
  • zostavovanie riadnych a mimoriadnych účtovných závierok podľa slovenskej legislatívy
  • príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • zastupovanie, alebo sprevádzanie pri daňovej kontrole
  • podpora pri výkone povinností konateľov a predstavenstva
  • plnenie predpisov zverejňovania účtovných závierok a výročných správ spoločností
  • príprava k auditu, ako aj zastupovanie pri audite
  • príprava príslušných interných smerníc v oblasti účtovníctva

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsen&y...